O Ośrodku

Statutowym zadaniem Ośrodka jest kompleksowa, wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz pomoc ich rodzinom. Głównym celem działania jest zapewnienie wszystkim dzieciom z wadą słuchu od urodzenia do 18 roku życia, a często nawet dłużej, najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole i w konsekwencji włączenie ich w proces życia ogółu społeczeństwa.
Taki cel przyświecał inicjatorom powołanych przez Polski Związek Głuchych na terenie całego kraju poradni rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu.
Jedną z pierwszych w kraju była placówka bydgoska. W kwietniu 1965r. powołano Okręgową Poradnię Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu. Ówczesne miejskie władze służby zdrowia, doceniając inicjatywę Polskiego Związku Głuchych i widząc potrzebę istnienia tego typu placówki, pomagały poradni.
W 1966r. zarejestrowano i objęto opieką około 100 dzieci. Na stanowisko terapeutów Miejski Wydział Zdrowia powołał pedagogów z Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Ostromecku, a także oddelegował do pracy z dziećmi lekarza i psychologa. Poradnia była już wówczas wyposażona w podstawowy sprzęt audiometryczny i dydaktyczny.
W 1971r. za pośrednictwem Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, placówka otrzymała pierwszą aparaturę wzmacniającą Simensa, która długo spełniała pierwszorzędną rolę w rehabilitacji dzieci.
W 1982r. starania władz Oddziału Polskiego Związku Głuchych o przydział nowego lokalu na działania statutowe Związku, doprowadziły do otwarcia Ośrodka Rehabilitacji Inwalidów Słuchu w Bydgoszczy przy ulicy Bernardyńskiej, w którym znalazła również miejsce Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu.
W 1995r. Poradnia zmieniła nazwę na Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, a od 2013r. nosi nazwę Oddział Kujawsko – Pomorski Polskiego Związku Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem.
Aktualnie pod opieką Ośrodka jest około 1200 dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, przede wszystkim z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, ale też z województw pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego.
W postępowaniu terapeutycznym posługujemy się różnymi metodami i formami pracy. Im bardziej atrakcyjne są one dla dzieci i rodziców, tym gwarantują lepsze efekty w komunikacji językowej.
Rehabilitacja dziecka z uszkodzonym słuchem jest procesem długotrwałym, wymagającym dużego doświadczenia i współdziałania całego zespołu specjalistów.
Mamy nadzieję, że rodzice znajdują w poradni obok wsparcia społeczno-emocjonalnego, wiedzę i konkretne wskazówki metodyczne służące rehabilitacji i wychowaniu dziecka z wadą słuchu.

STRUKTURA PORADNI