PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Poradnia zajmuje się diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do czasu ukończenia nauki. Terapia logopedyczna obejmuje terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, upośledzonych umysłowo, z wadą słuchu, z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i innymi zespołami chorobowymi.

Placówka prowadzi badanie:

• budowy i sprawności motoryki artykulacyjnej
• fonacji, tempa mowy
• rozumienia
• nazywania
• nadawania mowy
• gramatyki wypowiedzi
• zasobu słownictwa
• zrozumiałości mowy
• artykulacji

W poradni zajmujemy się:

• pracą nad kształtowaniem i rozwojem mowy
• rozwijaniem czynności rozumienia mowy
• prawidłową realizacją głosek i ich utrwalaniem
• rozwijaniem prozodycznych elementów mowy
• rozwijaniem i doskonaleniem języka
• wzbogacaniem słownictwa
• nabywaniem odpowiednich kompetencji językowych
• stymulacją rozwoju mowy
Udzielamy konsultacji , porad i instruktażu dotyczącego dalszego sposobu postępowania.

W celu rejestracji potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego, pediatry, laryngologa lub innego specjalisty do Poradni Logopedycznej z podaniem rozpoznania i poleceniem objęcia opieką.


Godziny przyjęć Poradni Logopedycznej:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 17.00 8.00 - 18.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00