PORADNIA REHABILITACJI MOWY I SŁUCHU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadaniem poradni jest kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnostyka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz z ewentualnymi towarzyszącymi wadzie słuchu dysfunkcjami rozwoju w zakresie działania lekarskiego, surdologopedycznego, surdopedagogicznego, psychologicznego, terapii słuchowej oraz terapii i instruktażu dla rodziców/opiekunów.

W odniesieniu do dzieci: stworzenie dziecku z uszkodzonym słuchem pełnych możliwości komunikowania się oraz integracji społecznej

W odniesieniu do rodziny: wyposażenie członków rodziny w taką wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą potrafili prowadzić skuteczną rehabilitację dziecka oraz udzielać sobie wzajemnie wsparcia - informacyjnego, emocjonalnego, wartościującego.

Rehabilitacja dziecka z wadą słuchu jest procesem długotrwałym, wymagającym dużego doświadczenia i współdziałania całego zespołu specjalistów, rodziców / opiekunów.

Szczególnie, dzieci najmłodsze objęte wczesną interwencją terapeutyczną oraz dzieci z dodatkowymi problemami rozwojowymi w różnym wieku wymagają bardzo intensywnej terapii, a ich rodzice ogromnego wsparcia emocjonalnego.

ZAKRES PORAD

• postępowanie surdologopedyczne
• postępowanie surdopedagogiczne
• postępowanie psychologiczne
• instruktaż i konsultacje dla rodziców/opiekunów dziecka
• usprawnianie analizatora słuchowego - ćwiczenia słuchowe i logorytmiczne
• opieka otolaryngologiczno - audiologiczna

POSTĘPOWANIE SURDOLOGOPEDYCZNE

DIAGNOZA - między innymi ocena deficytów występujących u dziecka z upośledzonym słuchem - określenie i ocena kształtowania się i rozwoju mowy.
TERAPIA - PRACA Z DZIECKIEM z uwzględnieniem w procesie rehabilitacji dziecka różnych kanałów komunikacji - resztek słuchowych, percepcji wzrokowej czy wprowadzenie do terapii języka migowego, jako metody wspomagającej:

• praca nad kształtowaniem i rozwojem mowy dziecka z zaburzeniami słuchu
• indywidualne wychowanie słuchowe dziecka
• grupowe zajęcia słuchowo-motoryczne
• terapia dzieci głuchoniewidomych
• prowadzenie rehabilitacji, konsultacji osób ze wszczepem ślimakowym
• wspieranie rozwoju dziecka

prowadzenie terapii odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych, audiowizualnych, komputerowych.

PRACA Z RODZICAMI - polega na wyposażaniu całej rodziny w wiedzę i umiejętności postępowania z dzieckiem niesłyszącym, pozwala na odnalezieniu się w nowej sytuacji, którą należy w pełni ja zaakceptować.

Proponujemy następujące działania w odniesieniu do rodziców/opiekunów dziecka z uszkodzonym słuchem:

• poradnictwo terapeutyczne dla rodzica lub opiekuna
• prowadzenie warsztatów szkoleniowych, wykładów, seminariów
• grupowych zajęć terapeutycznych dla rodziców
• udzielanie indywidualnego instruktażu, wskazówek do pracy z dzieckiem w domu
• tworzenie grup wsparcia dla rodziców.

POSTĘPOWANIE SURDOPEDAGOGICZNE

DIAGNOZA SURDOPEDAGOGICZNA - przeprowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży z wadą słuchu, określenie indywidualnych możliwości i perspektyw rozwojowych dziecka.

TERAPIA - PRACA Z DZIEĆMI

• prowadzenie zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych stymulujących ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu
• reedukacja surdopedagogiczna specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych
• terapia zaburzeń języka
• terapia surdopedagogiczna dysleksji i dysgrafii
• wczesna interwencja w nauce czytania i pisania od 5 roku życia - niezwykle pomocna w opanowaniu języka przez dzieci niesłyszące
• czuwanie nad potrzebami wychowawczymi, społecznymi i emocjonalnymi dziecka i młodzieży z wadą słuchu;
• pomoc młodzieży w wyborze szkoły, zawodu itp.

PRACA Z RODZICAMI

• przygotowanie rodziców do podjęcia przez ich dziecko nauki szkolnej
• udzielanie systematycznego, specjalistycznego instruktażu słownego lub pisemnego
• przeprowadzanie szkoleń i spotkań z rodzicami

POSTĘPOWANIE PSYCHOLOGICZNE

DIAGNOZA psychologiczna dziecka z uszkodzonym słuchu w zakresie:

• badanie testu inteligencji (w skali bezsłownej i słownej)
• badanie osobowości
• ocena stanu psychicznego dziecka rodziny
• określenie indywidualnych możliwości i perspektyw rozwoju dziecka
• opiniowanie rozwoju dziecka

TERAPIA - PRACA Z DZIECKIEM

• terapia rozwoju emocjonalnego dziecka
• prowadzenie zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych stymulujących rozwój dziecka z wadą słuchu podczas zajęć indywidualnych i grupowych
• czuwanie nad potrzebami wychowawczymi, społecznymi dzieci i młodzieży z wadą słuchu.

PRACA Z RODZICAMI

• psychoedukacja rodziców, rodziny
• pomoc rodzicom w podjęciu odpowiednich postaw w stosunku do dzieci z wadą słuchu
• zalecanie specjalistycznych konsultacji
• konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i terapeutów z innych placówek zajmujących się dziećmi z wadą słuchu, podopiecznymi naszego ośrodka.

USPRAWNIANIE ANALIZATORA SŁUCHOWEGO

TERAPIA SŁUCHU - ćwiczenia słuchowe mające na celu wprowadzenie dziecka w środowisko akustyczne, do świata dźwięku z wykorzystaniem nawet minimalnych resztek słuchowych.

Są to:

• indywidualne ćwiczenia słuchowe rozwijające możliwości słuchowe dziecka połączone z terapią oddechową
• ćwiczenia reakcji na dźwięk
• rozróżniania dźwięków z otoczenia
• wspomagające akceptację aparatów słuchowych

LOGORYTMIKA - grupowa terapia słuchowa w zakresie ćwiczeń logorytmicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości słuchowych dziecka.

POSTĘPOWANIE MEDYCZNE/AUDIOLOGICZNO - LARYNGOLOGICZNE

• regularne kontrolowanie słuchu u dzieci objętych stałą terapią
• ocena audiologiczna - określenie ubytku słuchu z wykorzystaniem różnych metod i nowoczesnej aparatury - między innymi:

    audiometria tonalna,
    audiometria słowna,
    otoemisja,
    audiometria behawioralna,
    audiometria impedancyjna

• kontrolne badania słuchu w zależności od potrzeb
• wypisywanie wniosków na aparaty słuchowe
• wystawianie wniosków, zaświadczeń o stanie zdrowia pacjentów do celów orzecznictwa
• kierowanie na konsultacje, do szpitala itp.


Godziny przyjęć Poradni Rehabilitacji Mowy i Słuchu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 17.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.30 8.00 - 15.30 8.00 - 15.00